Открыть/скачать устав в формате *.pdf - здесь

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ БАСКЕТБОЛУ»

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ БАСКЕТБОЛУ» (далi за текстом – «ОРГАНІЗАЦІЯ») є громадською неприбутковою організацією, заснованою на основi добровiльностi та спiльностi iнтересiв громадян України, якi об'єдналися для реалізації своїх завдань, передбачених цим статутом.

1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ створена та діє на засадах добровiльностi, гласностi, самоврядування, колективного керiвництва, виборностi всiх її керiвних органiв, звiтностi перед членами ОРГАНІЗАЦІЇ, рiвноправностi своїх членiв та законностi. ОРГАНІЗАЦІЯ самостiйно визначає напрямки своєї дiяльностi.

1.3. Свою дiяльнiсть ОРГАНІЗАЦІЯ здійснює в тiснiй взаємодiї iз зацiкавленими громадянами, колективами, громадськими, приватними та державними органiзацiями, установами, підприємствами.

1.4. ОРГАНІЗАЦІЯ дiє вiдповiдно до Конституцiї, Законів України “Про об’єднання громадян”, «Про фізичну культуру і спорт», іншого чинного законодавства України та цього статуту.

1.5. ОРГАНІЗАЦІЯ є юpидичною особою за законодавством Укpаїни, тобто має цивільну правоздатність і дієздатність, може бути позивачем та відповідачем у суді, має відокремлене майно, самостiйний баланс, самостійно відповідає за забов’язаннями, від свого імені придбає та реалізує цивільні права, володiє iншими пpавами, наданими законодавством Укpаїни юpидичної особи, має поточні та iншi pахунки в установах банкiв, печатки, в т.ч. під № 1, № 2, штампи, бланки iз своїм найменуванням, а також iншi pеквiзити, пеpедбаченi чинним законодавством для юpидичної особи. Цивільна правоздатність ОРГАНІЗАЦІЇ виникла з моменту її створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення.

1.6. ОРГАНІЗАЦІЯ набула пpава юридичної особи з моменту її деpжавної реєстрації Управлінням юстиції Одеської області 29 червня 1999 року, свідоцтво № 309, ідентифікаційний код ОРГАНІЗАЦІЇ – 22475867.

1.7. На працiвникiв ОРГАНІЗАЦІЇ поширюються законодавство України про працю, соцiальне забезпечення, соцiальне страхування.

1.8. Втручання державних органiв у дiяльнiсть ОРГАНІЗАЦІЇ, так само, як i втручання ОРГАНІЗАЦІЇ в дiяльнiсть державних органiв не допускається, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством.

1.9. ОРГАНІЗАЦІЯ має місцевий статус. Діяльність ОРГАНІЗАЦІЇ поширюється на територiю Одеської області.

1.10. З метою виконання статутних завдань та цiлей ОРГАНІЗАЦІЯ має право здiйснювати необхiдну господарську та комерцiйну дiяльнiсть шляхом заснування госпрозрахункових підприємств та органiзацiй зi статусом юридичної особи, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

1.11. Повне найменування ОРГАНІЗАЦІЇ:

- українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ БАСКЕТБОЛУ», скорочене найменування українською мовою: ГО «ООФБ»;

- російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА», скорочене найменування російською мовою: ОО «ООФБ».

1.12. Місцезнаходження керівних органів ОРГАНІЗАЦІЇ: Україна, 65125, місто Одеса, вул. Пушкінська, 49.

2. М Е Т А, ЗА В Д А Н Н Я ТА Н А П Р Я М К И Д I Я Л Ь Н О С Т I

2. Мета, завдання та напрямки дiяльностi ОРГАНІЗАЦІЇ:

2.1. Первiсною та найважливiшою метою дiяльностi ОРГАНІЗАЦІЇ є сприяння розвитку фізичної культури та спорту, підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному та гармонійному розвитку як членів ОРГАНІЗАЦІЇ, так і інших громадян Одеської області, сприяння розвитку баскетболу та створенню умов для захисту соціальних, економічних, творчих, культурних та інших прав і інтересів членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

2.2. Основними завданнями ОРГАНІЗАЦІЇ є:

2.2.1. Сприяння державним і іншим зацікавленим організаціям в роботі по зростанню масовості баскетболу в Одеській області, використанню його засобів у підвищенні ролі фізичної культури та спорту, у тому числі розвитку дитячого баскетболу, допомога в організації роботи секцій з баскетболу в школах, коледжах та інших навчальних закладах.

2.2.2. Сприяння удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів з баскетболу, забезпеченню успішного виступу спортсменів області в змаганнях та чемпіонатів з баскетболу всіх рівнів.

2.2.3. Сприяння розвитку та зміцненню зв’язків з обласними, республіканськими та міжнародними федераціями, асоціаціями та об’єднаннями з баскетболу.

2.2.4. Всебічна пропаганда та популяризація фізичної культури та спорту, насамперед баскетболу, серед населення.

2.2.5. Здійснення організаційної та методичної допомоги фізкультурно-спортивним організаціям Одеської області в роботі по залученню населення до занять баскетболом.

2.2.6. Сприяння розвитку та зміцненню матеріально-технічної бази баскетболу в Одеської області шляхом будівництва та функціонування відповідних споруджень.

2.2.7. Здійснення допомоги членам ОРГАНІЗАЦІЇ у задоволенні їх соціально-економічних інтересів, а також в сфері правового та соціального захисту інтересів клубів, спортсменів, тренерів з баскетболу, наданні психологічної, медичної, інформаційної, матеріальної та іншої допомоги членам ОРГАНІЗАЦІЇ.

2.3. Для реалізації мети та статутних завдань, в порядку, передбаченому чинним законодавством, ОРГАНІЗАЦІЯ здійснює наступні напрямки практичної діяльності:

- представляє і захищає законнi iнтереси ОРГАНІЗАЦІЇ в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також в підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, разом з державними та іншими організаціями забезпечує правовий і соціальний захист інтересів членів ОРГАНІЗАЦІЇ, спортсменів, тренерів, суддів та інших фахівців з баскетболу, ветеранів спорту;

- бере участь в розробці програм розвитку баскетболу в Одеській області, сприяє реалізації цих програм;

- готує і затверджує в установленому порядку регламентуючі документи, що регулюють проведення змагань з баскетболу на території Одеської області, а також здійснює контроль за їх дотриманням;

- сприяє здійсненню організації та проведення змагань з баскетболу згідно плану спортивних заходів ОРГАНІЗАЦІЇ;

- сприяє здійсненню організації та проведення навчально-тренувальних зборів збірних команд Одеської області з баскетболу усіх вікових категорій, сприяє участі цих команд в змаганнях згідно плану спортивних заходів ОРГАНІЗАЦІЇ та Федерації баскетболу України (далі за текстом – «ФБУ»);

- розвиває зв’язки та співробітництво з баскетбольними федераціями, асоціаціями, об”єднаннями, розташованими на теріторії України та за кордоном;

- здійснює організаційну і методичну допомогу своїм членам, фізкультурно-спортивним організаціям в роботі по залученню населення до занять баскетболом;

- сприяє організації і проведенню: заходів, спрямованих на підготовку і підвищення кваліфікації тренерів та суддів; науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів на території Одеської області;

- сприяє відрядженню у встановленому порядку за кордон українських команд та приймає в Україні іноземні делегації та фахівців, співпрацює з вітчизняними та міжнародними федераціями та іншими організаціями, а також з окремими особами з питань, пов’язаних з діяльністю ОРГАНІЗАЦІЇ;

- бере участь у вивченні і узагальненні вітчизняного і зарубіжного досвіду розвитку баскетболу, в організації і проведенні громадських наукових досліджень, видає методичні, довідково-інформаційні та інші друковані матеріали, пов’язані з пропагандою та популяризацією баскетболу;

- формує спільно з обласним органом виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту склади спортивних делегацій на рівні збірних команд Одеської області;

- вступає до iнших громадських (неурядових) органiзацiй в порядку, передбаченому законодавством, підтримує з ними безпосереднi стосунки, укладає вiдповiднi угоди з питань, передбачених завданнями ОРГАНІЗАЦІЇ, згiдно чинного законодавства;

- вивчає та узагальнює вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку баскетболу;

- одержує вiд органiв державної влади та управлiння i органiв мiсцевого самоврядування iнформацiю, необхiдну для реалізації своїх цiлей та завдань, та вносить пропозиції до органiв влади i управлiння стосовно питань, що становлять iнтереси ОРГАНІЗАЦІЇ;

- організує виготовлення офіційної, пам’ятної та нагородної атрибутики з символiкою ОРГАНІЗАЦІЇ, яка підлягає реєстрації в порядку, установленому чинним законодавством;

- здійснює у встановленому порядку господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення підприємств у встановленому законодавством порядку, з метою будівництва та експлуатації спортивних споруд, виготовлення спортивного обладнання, інвентарю, одягу, взуття, сувенірів, випуску рекламної та іншої продукції;

3. Ч Л Е Н И О Р Г А Н І З А Ц І Ї, Ї Х П Р А В А I О Б О В ' Я З К И

3.1. Членство в ОРГАНІЗАЦІЇ є добровільним.

3.2. ОРГАНІЗАЦІЯ діє на засадах колективного членства. Членами ОРГАНІЗАЦІЇ можуть бути районні та міські федерації, зазначені у п. 3.4 цього статуту, колективи громадських організацій, їх спілок, колективи господарських товариств, які поділяють мету діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ, визнають її статут, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і активно сприяють діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ.

3.3. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ реалізовують свої права та обов’язки через своїх представників.

3.4. У кожному районі та місті Одеської області створюється тільки одна федерація, яка у встановленому законодавством порядку реєструється, набуває повноважень з розвитку баскетболу в районі чи місті, після чого визнається ОРГАНІЗАЦІЄЮ.

3.5. Кожну районну (міську) федерацію очолює голова, обраний шляхом вільних, незалежних та демократичних виборів. Голова підзвітний та підконтрольний відповідній районній (міській) федерації.

3.6. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ, яким ОРГАНІЗАЦІЯ делегувала частину своїх повноважень, підзвітні та підконтрольні ОРГАНІЗАЦІЇ у межах цих повноважень.

3.7. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ формуються на демократичних виборних засадах та керуються своїми статутами, прийнятими вищим органом управління, діють з метою практичного втілення у відповідних районах або містах статутних цілей і завдань ОРГАНІЗАЦІЇ, поширення діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ, мобілізації для цього місцевого спортивного потенціалу.

3.8. Кожен член ОРГАНІЗАЦІЇ:

3.8.1. організовує виконання рішень органів управління ОРГАНІЗАЦІЇ та забезпечує дотримання положень цього статуту;

3.8.2. налагоджує спортивну інфраструктуру для розвитку баскетболу у відповідному районі або місті та контролює її;

3.8.3. здійснює делеговані йому органами ОРГАНІЗАЦІЇ повноваження;

3.8.4. створює постійно діючі або тимчасові структурні підрозділи для реалізації статутних завдань;

3.8.5. веде облік своїх колективних та індивідуальних членів;

3.8.6. здійснює іншу, не заборонену законодавством, діяльність.

3.9. Юридичні особи, які висловили бажання стати членами ОРГАНІЗАЦІЇ, подають до Президії ОРГАНІЗАЦІЇ відповідну заяву та рішення їх керівного органу про вступ до ОРГАНІЗАЦІЇ та документи, які містять офіційну назву кандидата, його місцезнаходження, визначення юридичного статусу, коло осіб (органів), уповноважених діяти від імені члена ОРГАНІЗАЦІЇ без довіреності, склад і засади формування органів управління, відомості про членство в інших спортивних об’єднаннях та посилання на зобов’язання кандидата дотримуватися статутів ОРГАНІЗАЦІЇ, ФБУ, їх рішень, директив та інших регламентуючих документів, визнання їх виключної компетенції і юрисдикції.

3.10. У разі виходу з ОРГАНІЗАЦІЇ член ОРГАНІЗАЦІЇ подає відповідну заяву та рішення керівного органу про вихід з ОРГАНІЗАЦІЇ.

3.11. Прийом в члени ОРГАНІЗАЦІЇ та виключення з неї здійснюється Президією ОРГАНІЗАЦІЇ.

3.12. Членство в iнших громадських об’єднаннях не перешкоджає членству в ОРГАНІЗАЦІІ.

3.13. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ мають право:

3.13.1. брати участь в управлінні ОРГАНІЗАЦІЇ через обрані за їх участю органи ОРГАНІЗАЦІЇ;

3.13.2. брати участь у формуванні та роботі керівних органів ОРГАНІЗАЦІЇ;

3.13.3. брати участь у змаганнях, інших заходах ОРГАНІЗАЦІЇ, плануванні і обговоренні її діяльності, вносити пропозиції щодо поліпшення її роботи, користуватися інформаційними матеріалами та символікою ОРГАНІЗАЦІЇ;

3.13.4. отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ;

3.13.5. вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ;

3.13.6. звертатись до ОРГАНІЗАЦІЇ з питань захисту своїх професійних прав і соціальних інтересів.

3.13.7. висуває кандидатури на обрання Президента та/або інших осіб до органів управління ОРГАНІЗАЦІЇ.

3.14. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ мають право добровільного виходу з її складу.

3.15. За порушення статуту, нанесення моральних чи матеріальних збитків до членів ОРГАНІЗАЦІЇ або інших осіб які беруть участь у змаганнях, можуть бути застосовані дисциплінарні санкції згідно Положення, затвердженого Президією ОРГАНІЗАЦІЇ.

3.16. Рішення про виключення члена приймається Президією ОРГАНІЗАЦІЇ у випадку неодноразових істотних порушень членом ОРГАНІЗАЦІЇ статуту та/або положень, рішень ОРГАНІЗАЦІЇ та ФБУ. Член ОРГАНІЗАЦІЇ зобов’язаний виконати всі свої фінансові зобов’язання перед ОРГАНІЗАЦІЇ до припинення, розпуску (ліквідації) або завершення свого членства.

3.17. Члени ОРГАНІЗАЦІЇ зобов’язані:

3.17.1. активно сприяти розвитку баскетболу в Одеської області, реалізації політики ОРГАНІЗАЦІЇ в сфері баскетболу, становленню дружніх стосунків між членами ОРГАНІЗАЦІЇ, міжнародних баскетбольних організацій, федерацій, клубів, команд;

3.17.2. дотримуватись у своїй діяльності в сфері баскетболу вимог статуту та регламентуючих документів ОРГАНІЗАЦІЇ та ФБУ;

3.17.3. виконувати рішення, прийняті керівними органами ОРГАНІЗАЦІЇ в межах їх компетенції;

3.17.4. своєчасно сплачувати членські внески та всі платежі, передбачені регламентуючими документами при проведенні змагань в рамках ОРГАНІЗАЦІЇ та «ФБУ»;

3.17.5. дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами ОРГАНІЗАЦІЇ та ФБУ;

3.17.6. забезпечити дотримання цього статуту, регламентуючих документів ОРГАНІЗАЦІЇ та ФБУ усіма особами, які є їх членами, підтримувати авторитет ОРГАНІЗАЦІЇ, не вчиняти дій, які суперечили б статутним цілям ОРГАНІЗАЦІЇ, підривали її престиж;

3.18. ОРГАНІЗАЦІЯ, її члени та особи, які беруть участь у змаганнях, офіційні особи та гравці зобов’язані:

3.18.1. дотримуватися офіційних правил баскетболу, встановлених ФІБА, статутів, регламентних документів і рішень ОРГАНІЗАЦІЇ та ФБУ, принципів чесної гри, бути лояльними, чесними, поважати суперників;

3.19. Асоціації та/або інші об’єднання можуть утворюватися та співпрацювати з ОРГАНІЗАЦІЄЮ відповідно до регламентуючих документів ОРГАНІЗАЦІЇ. Положення про проведення змагань асоціаціями та/або іншими об’єднаннями, а також зміни та доповнення до них затверджуються Президією ОРГАНІЗАЦІЇ.

3.20. Президія ОРГАНІЗАЦІЇ затверджує регламентуючі документи, якими визначаються умови і порядок участі команд у змаганнях, що проводяться ОРГАНІЗАЦІЄЮ.

4. К Е Р I В Н I О Р Г А Н И

4.1. Органами управління ОРГАНІЗАЦІЇ є:

- Конференція ОРГАНІЗАЦІЇ;

- Президія ОРГАНІЗАЦІЇ;

- Президент, перший віце-президент та віце-президенти ОРГАНІЗАЦІЇ;

- відповідальний секретар ОРГАНІЗАЦІЇ;

- виконавчий директор ОРГАНІЗАЦІЇ;

- ревізійна комісія (ревізор) ОРГАНІЗАЦІЇ;

- постійні комісії ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.2. Конференція ОРГАНІЗАЦІЇ:

4.2.1. Вищим керiвним органом ОРГАНІЗАЦІЇ є конференція ОРГАНІЗАЦІЇ, яка скликається один раз в чотири роки. Питаннями, що належать до виключної компетенції Конференції ОРГАНІЗАЦІЇ, є:

- затвердження статута i вносення до нього змiн та доповнень;

- визначення організаційної структури ОРГАНІЗАЦІЇ;

- визначення основних напрямків дiяльностi ОРГАНІЗАЦІЇ;

- визначення кількісного складу та обрання і відкликання членів Президії ОРГАНІЗАЦІЇ;

- обрання і відкликання Президента, затвердження звіта Президента ОРГАНІЗАЦІЇ;

- обрання і відкликання віце-президентів ОРГАНІЗАЦІЇ;

- обрання і відкликання відповідального секретаря ОРГАНІЗАЦІЇ;

- визначення кількісного складу та обрання і відкликання ревізійної комісії (ревізора), затвердження звіта ревізійної комісії (ревізора) ОРГАНІЗАЦІЇ;

- pозпоpядження майном та коштами ОРГАНІЗАЦІЇ;

- приймання рiшень про реорганізацію та/або ліквідацію ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.2.2. Рішення про проведення чергової Конференції приймається Президією ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.2.3. Повідомлення про чергову Конференцію надсилається відповідальним секретарем ОРГАНІЗАЦІЇ за дорученням Президії ОРГАНІЗАЦІЇ всім членам ОРГАНІЗАЦІЇ у письмовій формі не менше, ніж за 60 календарних днів до дати скликання чергової Конференції, разом з інформацією про порядок денний та нормами представництва членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.2.4. Офіційне запрошення на чергову Конференцію направляється членам ОРГАНІЗАЦІЇ відповідальним секретарем не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати, на яку призначено засідання чергової Конференції, разом з інформацією про остаточний порядок денний.

4.2.5. Член ОРГАНІЗАЦІЇ, який бажає включити питання до порядку денного чергової Конференції, повинен подати його у письмовій формі відповідальному секретарю ОРГАНІЗАЦІЇ не менш, ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання Президії, на якому будуть розглядатися питання про скликання чергової Конференції ОРГАНІЗАЦІЇ, визначення дати, місця її проведення, порядку денного, норм представництва, тощо. Рішення про включення питання до порядку денного приймається Президією з обов’язковим повідомленням відповідальним секретарем про зміну у порядку денному всіх членів ОРГАНІЗАЦІЇ не менш, ніж за 30 календарних днів до проведення чергової Конференції.

4.2.6. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення чергової Конференції члени ОРГАНІЗАЦІЇ направляють відповідальному секретарю протокол засідання відповідного органу про обрання делегатів згідно з визначеними статутом нормами представництва на Конференції та висунуті кандидатури на обрання Президента ОРГАНІЗАЦІЇ, інші виборні посади до органів управління, якщо такі висуваються. Пропозиції, направлені з порушенням встановленого строку для їх подачі, не приймаються.

4.2.7. Кожен з членів ОРГАНІЗАЦІЇ має право бути представленим на черговій Конференції кількістю делегатів згідно норм представництва членів ОРГАНІЗАЦІЇ, визначених Президією.

4.2.8. Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням Президії або на письмову вимогу не менш ніж 2/3 від загальної кількості членів ОРГАНІЗАЦІЇ із зазначенням питань, що пропонуються до порядку денного.

4.2.9. У разі скликання позачергової Конференції засідання повинно відбутися не пізніше, ніж через 90 календарних днів з дати письмової вимоги членів ОРГАНІЗАЦІЇ або прийняття рішення Президії. Повідомлення про позачергову Конференцію разом з визначеним Президію нормами представництва надсилається відповідальним секретарем всім членам ОРГАНІЗАЦІЇ не менш, ніж за 60 календарних днів до дати проведення позачергової Конференції.

4.2.10. Визначений Президією чи запропонований не менш ніж 2/3 від загальної кількості членів ОРГАНІЗАЦІЇ порядок денний позачергової Конференції направляється відповідальним секретарем всім членам ОРГАНІЗАЦІЇ разом з повідомленням про скликання позачергової Конференції.

4.2.11. Член ОРГАНІЗАЦІЇ, який бажає включити питання до порядку денного позачергової Конференції, повинен подати його у письмовій формі відповідальному секретарю не менш, ніж за 50 календарних днів до дати скликання позачергової Конференції. Рішення про включення питання до порядку денного приймається Президією з обов’язковим повідомленням відповідальним секретарем про зміни у порядку денному всіх членів ОРГАНІЗАЦІЇ не менш, ніж за 10 календарних днів до проведення позачергової Конференції.

4.2.12. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення позачергової Конференції члени ОРГАНІЗАЦІЇ направляють відповідальному секретарю протокол засідання відповідного органу про обрання делегатів згідно з визначеним Президією нормами представництва та висунуті кандидатури на обрання Президента ОРГАНІЗАЦІЇ, інші виборні посади до органів управління ОРГАНІЗАЦІЇ, якщо такі висуваються. Пропозиції, направлені з порушенням встановленого строку для їх подачі, не приймаються.

4.2.13. Засідання Конференції веде голова та секретар Конференції.

4.2.14. Головою Конференції є Президент ОРГАНІЗАЦІЇ або, за його відсутності, перший віце-президент. За відсутністю першого віце-президента засідання Конференції веде віце-президент ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.2.15. У випадку рівного розподілу голосів голова Конференції має вирішальний голос.

4.2.16. Засідання Конференції заноситься до протоколу Конференції, який ведеться секретарем Конференції.

4.2.17. Секретарем Конференції є відповідальний секретар ОРГАНІЗАЦІЇ. У випадку відсутності відповідального секретаря, Конференція обирає секретаря Конференції з числа членів Президії.

4.2.18. Кожний з делегатів Конференції має право одного голосу.

4.2.19. Конференція правомочна приймати рішення щодо питань порядку денного за умови, якщо на ній присутні не менш ніж 2/3 делегатів від загального числа членів ОРГАНІЗАЦІЇ, за винятком випадків, прямо передбачених цим статутом.

4.2.20. Рішення на Конференції приймається шляхом відкритого голосування, якщо учасники Конференції не встановлять інший порядок прийняття рішень.

4.2.21. Конференція приймає рішення простою більшістю голосів від числа присутніх делегатів. Питання про реорганізацію чи ліквідацію ОРГАНІЗАЦІЇ може бути розглянуто Конференцією, на якій присутні не менш, ніж 3/4 делегатів від членів ОРГАНІЗАЦІЇ, а рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують не менш 2/3 від присутніх на такому засіданні делегатів.

4.2.22. При обранні органів управління ОРГАНІЗАЦІЇ, в тому числі Президії, кандидат вважається обраним, якщо за його кандидатуру проголосувало не менш половини голосів плюс один голос від числа присутніх. За рівного розподілу голосів проводиться переголосування.

4.2.23. Спосіб обрання членів Президії (шляхом голосування за кожного кандидата окремо чи за список кандидатів) встановлюється Конференцією.

4.2.24. Рішення Конференції набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо самим рішенням не встановлено іншого. Рішення Конференції є обов’язковими для всіх членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.3. Президія ОРГАНІЗАЦІЇ:

4.3.1. Президія є вищим виконавчим органом управління ОРГАНІЗАЦІЇ, обирається Конференцією строком на чотири роки і діє згідно із наданими їй повноваженнями, за винятком тих, що відносяться до компетенції Конференції ОРГАНІЗАЦІЇ. Чисельність Президії встановлюється Конференцією.

4.3.2. Повноваження щодо прийняття рішень має Президія, яка скликана із дотриманням вимог статуту. Президія не вправі приймати рішення щодо питань, які не були включені в установленому порядку до порядку денного. Всі організаційні питання, які стосуються проведення засідання Президії, розглядаються Президією поза порядком денним, але при цьому вносяться до протоколу засідання Президії.

4.3.3. До складу Президії входить Президент ОРГАНІЗАЦІЇ, перший віце-президент, два віце-президента, відповідальний секретар, члени Президії, обрані Конференцією.

4.3.4. Президія має повноваження із прийняття рішень з усіх питань, які не належать до компетенції Конференції.

4.3.5. Питаннями, що належать до компетенції Президії, є:

- загальне управління ОРГАНІЗАЦІЄЮ та здійснення контролю за її діяльністю;

- забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на ОРГАНІЗАЦІЮ чинним законодавством, статутом, рішеннями Конференції, договором із обласним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту, а також статутами, регламентами, директивами та рішеннями ФБУ;

- затвердження бюджету ОРГАНІЗАЦІЇ по надходженнях і видатках;

- скликання чергової або позачергової Конференції, визначення дати, місця їх проведення, порядку денного, норм представництва;

- підготовка Конференції;

- спрямування діяльності робочих та громадських органів ОРГАНІЗАЦІЇ з основних напрямків діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ;

- внесення пропозицій Конференції щодо кандидатур осіб на обрання членами органів управління ОРГАНІЗАЦІЇ;

- визначення за поданням Президента кількісного складу, обрання голів та персонального складу постійних комісій ОРГАНІЗАЦІЇ;

- затвердження положення про робочі і громадські органи (комісії) ОРГАНІЗАЦІЇ;

- внесення пропозицій до обласного органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо формування тренерського складу та складів гравців збірних команд Одеської області з баскетболу;

- прийняття до ОРГАНІЗАЦІЇ нових членів, а також виключення зі складу ОРГАНІЗАЦІЇ членів у випадках, передбачених статутом;

- визначення розмірів вступних та членських внесків, затвердження положення про зазначені внески; розгляд суперечок та інших питань взаємовідносин між членами ОРГАНІЗАЦІЇ, клубами, які беруть участь у змаганнях, що організовуються ОРГАНІЗАЦІЄЮ, суддівським корпусом та гравцями;

- затвердження документів (регламентів, положень тощо), які регламентують проведення ОРГАНІЗАЦІЄЮ офіційних змагань з баскетболу в Одеській області;

- вирішення інших питань, крім тих, які прямо віднесено до компетенції Конференції.

4.3.6. Строк повноважень членів Президії, обраних Конференцією, становить чотири роки, при цьому члени Президії можуть бути переобраними на новий строк.

4.3.7. Повноваження члена Президії, обраного Конференцією, можуть бути достроково припинені Президією у таких випадках: а) за заявою члена Президії про припинення його повноважень; б) за пропозицією Президента у випадку систематичного невиконання членом Президії своїх обов’язків щодо участі у роботі Президії ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.3.8. У випадку виникнення вакансій серед членів Президії, обраних Конференцією зі свого складу, на найближчому засіданні Президія, за пропозицією Президента обирає заміну вакансій на решту строку повноважень.

4.3.9. Президія збирається не рідше одного разу на три місяці.

4.3.10. Чергові засідання Президії скликаються Президентом ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.3.11. Повідомлення про засідання Президії надсилається відповідальним секретарем за дорученням Президента всім членам Президії у письмовій формі, або електронною поштою чи факсом не менш, ніж за 7 календарних днів до дати скликання чергового засідання Президії із зазначенням питань, що включені до порядку денного.

4.3.12. Член Президії, який бажає включити питання до порядку денного чергового засідання Президії, повинен подати його у письмовій формі до відповідального секретаря не менш, ніж за 3 календарних дні до дати скликання чергового засідання Президії ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.3.13. Рішення про включення додаткових питань до порядку денного приймається Президентом з обов’язковим повідомленням відповідальним секретарем про зміни у порядку денному всіх членів Президії не менш, ніж за 2 календарних днів до проведення чергового засідання Президії ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.3.14. Позачергове засідання Президії скликається Президентом самостійно або на вимогу 2/3 членів Президії із зазначенням питань, що пропонуються до порядку денного.

4.3.15. У разі скликання позачергового засідання Президії таке засідання повинно відбутися не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дати отримання відповідальним секретарем письмової вимоги 2/3 членів Президії. Повідомлення про позачергове засідання Президії розсилається відповідальним секретарем всім членам Президії не менш ніж за 7 календарних днів до дати проведення позачергового засідання Президії ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.3.16. Запропонований 2/3 членів Президії порядок денний позачергового засідання Президії направляється відповідальним секретарем всім членам Президії разом з повідомленням про скликання позачергового засідання Президії ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.3.17. Член Президії, який бажає включити питання до порядку денного позачергового засідання Президії, повинен подати його у письмовій формі відповідальному секретарю не менш, ніж за 3 календарних днів до дати проведення позачергового засідання Президії.

4.3.18. Рішення про включення додаткових питань до порядку денного приймається Президентом з обов’язковим повідомленням відповідальним секретарем про зміни у порядку денному всіх членів Президії не менш, ніж за 2 календарні дні до проведення позачергового засідання Президії ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.3.19. Засідання Президії веде Президент або, за його відсутності, перший віце-президент ОРГАНІЗАЦІЇ. У разі відсутності першого віце-президента засідання веде один із віце-президентів. У разі відсутності Президента, першого віце-президента або обох віце-президентів, Президія обирає Голову засідання Президії з числа членів Президії ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.3.20. У випадку, якщо розподіл голосів буде рівний, голова засідання Президії має вирішальний голос.

4.3.21. Засідання Президії заноситься до протоколу, який веде секретар засідання Президії.

4.3.22. Секретарем Президії є відповідальний секретар ОРГАНІЗАЦІЇ. У випадку його відсутності Президія обирає секретаря з членів Президії ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.3.23. Президія вправі приймати рішення, щодо питань порядку денного, якщо на засіданні присутні не менш, ніж 1/2 членів Президії ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.3.24. Рішення на засіданні Президії приймається шляхом голосування. Голосування є відкритим за умови, якщо члени Президії не встановлять інший порядок прийняття рішень.

4.3.25. Рішення Президії приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх членів Президії ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.3.26. При обранні голів робочих і громадських органів ОРГАНІЗАЦІЇ кандидат вважається обраним, якщо за його кандидатуру проголосувало не менш половини голосів плюс один голос від числа присутніх. За рівного розподілу голосів проводиться переголосування, в якому вважається обраним кандидат, який набрав більшість голосів.

4.3.27. Рішення Президії набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо самим рішенням не передбачено інше.

4.4. Президент ОРГАНІЗАЦІЇ обирається Конференцією строком на чотири роки і є вищою посадовою особою, яка очолює ОРГАНІЗАЦІЮ в період між Конференціями і здійснює поточне керівництво всіма напрямками її діяльності відповідно до своїх повноважень.

4.4.1. Президентом ОРГАНІЗАЦІЇ може бути обрана будь-яка дієздатна особа, яка є громадянином України, шляхом висування від другого члена (декількох членів) ОРГАНІЗАЦІЇ або шляхом самовисування. Особа, яка обіймає посаду Президента, може бути повторно висунута на цю посаду. Кандидат на посаду Президента надає відповідальному секретарю ОРГАНІЗАЦІЇ письмову заяву, в якій він дає (не дає) свою згоду на участь у виборах Президента.

4.4.2. У випадку, якщо кандидат або кандидати на посаду Президента особисто знімають свої кандидатури і більше не залишається кандидатів або всі кандидати не набрали більше половини голосів учасників Конференції, учасники Конференції можуть прийняти рішення про продовження повноважень Президента ОРГАНІЗАЦІЇ на обумовлений термін для обговорення і висунення нових кандидатур.

4.4.3. Президент має сукупність невід’ємних прав та обов’язків, а саме:

- без довіреності діє від імені ОРГАНІЗАЦІЇ, представляє її у всіх установах, підприємствах і організаціях в Україні і за кордоном, в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, громадських організаціях, національному олімпійському комітеті України, ФБУ та інших організаціях.

- гарантує відповідність діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ діючому статуту;

- затверджує всю офіційну документацію ОРГАНІЗАЦІЇ;

- призначає та звільняє виконавчого директора ОРГАНІЗАЦІЇ;

- організує і здійснює міжнародну діяльність ОРГАНІЗАЦІЇ, укладає договори та угоди з іншими Федераціями, а також з зарубіжними організаціями у встановленому порядку;

- представляє ОРГАНІЗАЦІЮ на різноманітних конференціях, конгресах, з’їздах тощо;

- розподіляє обов’язки та повноваження між віце-президентами та відповідальним секретарем ОРГАНІЗАЦІЇ;

- видає довіреності на представництво інтересів ОРГАНІЗАЦІЇ, виконання окремих функцій від імені ОРГАНІЗАЦІЇ;

- приймає рішення і видає розпорядження з питань діяльності ОРГАНІЗАЦІЇ;

- пропонує Конференції кандидатури віце-президентів ОРГАНІЗАЦІЇ;

- керує роботою та головує на засіданнях Президії ОРГАНІЗАЦІЇ;

- за рівної кількості голосів під час голосування має право вирішального голосу;

- вносить пропозицію до Президії про дострокове припинення повноважень члена Президії у випадку систематичного невиконання своїх обов’язків щодо участі у її роботі;

- вносить пропозицію до Президії щодо заміни вакансій на решту строку повноважень у випадку виникнення вакансій серед членів Президії;

- здійснює інші повноваження, передбачені статутом;

4.4.4. За відсутності Президента його повноваження виконує перший віце-президент, а за його відсутністю виконання повноважень Президента покладається Президією на одного із віце-президентів ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.5. Перший віце-президент та віце-президенти ОРГАНІЗАЦІЇ обираються Конференцією ОРГАНІЗАЦІЇ строком на чотири роки та беруть участь в управлінні ОРГАНІЗАЦІЄЮ згідно з розподілом обов’язків між ними, який затверджується Президентом, а також відповідно до його доручень.

4.6. Відповідальний секретар ОРГАНІЗАЦІЇ обирається Конференцією строком на чотири роки, організовує виконання рішень Конференції та Президії ОРГАНІЗАЦІЇ, вирішує питання поточної, адміністративної та технічної роботи, веде та зберігає протоколи засідань відповідних органів ОРГАНІЗАЦІЇ, її постійних та тимчасових комісій, інших документів, а також веде діловодство ОРГАНІЗАЦІЇ, готує та подає для затвердження Президії проект плану діяльності Президії ОРГАНІЗАЦІЇ на рік, здійснює зв’язок із громадськістю та засобами масової інформації. Відповідальний секретар утримується за рахунок коштів ОРГАНІЗАЦІЇ у межах затвердженого кошторису.

4.7. Виконавчий директор ОРГАНІЗАЦІЇ забезпечує виконання рішень Конференції, Президії, а також розпоряджень Президента, здійснює керівництво поточною діяльністю ОРГАНІЗАЦІЄЮ в межах повноважень, визначених статутом або наданих йому рішеннями Конференції, Президії, а також розпорядженнями Президента ОРГАНІЗАЦІЇ.

Виконавчий директор не має пpава пpиймати piшення, які входять до компетенціі Конференції, Президії та Президента ОРГАНІЗАЦІЇ.

Виконавчий директор без доpучення дiє вiд iменi ОРГАНІЗАЦІЇ, пpедставляє її iнтеpеси в вітчизняних та зарубіжних організаціях, підприємствах і установах в Україні і за кордоном, в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, громадських організаціях, Національному олімпійському комітеті України, ФБУ та інших організаціях, відкриває поточні рахунки в національній та іноземній валютах та інші рахунки в установах банків, здійснює керівництво діяльністю виконавчо-адміністративного органу, підписує фінансові та інші документи ОРГАНІЗАЦІЇ, несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових фондів; укладає від імені ОРГАНІЗАЦІЇ угоди (договори); приймає рішення про відрядження, включаючи відрядження за межі України; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в ОРГАНІЗАЦІЇ; організує розробку локальних нормативних актiв ОРГАНІЗАЦІЇ, здiйснює iншi дiї по опеpативному упpавлiнню ОРГАНІЗАЦІЄЮ.

4.8. Ревізійна комісія (ревізор) ОРГАНІЗАЦІЇ обирається Конференцією строком на чотири роки, дiє згiдно з Положенням про ревізійну комісію (ревізора), яке затверджується Конференцією ОРГАНІЗАЦІЇ, здійснює контроль за фінансовою діяльністю ОРГАНІЗАЦІЇ, підзвітна Конференції, подає їй на затвердження результати проведених нею перевірок та складає висновки по щорічних звітах та балансах.

Ревізійна комісія (ревізор) контролює також стан облiкiв i звiтностi ОРГАНІЗАЦІЇ та її осередкiв, дiловодство, своєчасність розгляду пропозицiй, заяв i скарг, здійснює контроль за виконанням рiшень вищих органiв ОРГАНІЗАЦІЇ.

Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірки не рідше одного разу на чотири роки перед черговою Конференцією ОРГАНІЗАЦІЇ, або у будь-який час за дорученням Конференції, Президента чи на вимогу не менш 2/3 членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.9. Постійні комісії ОРГАНІЗАЦІЇ утворюються за рішенням Президії і є робочими органами ОРГАНІЗАЦІЇ. Постійні комісії діють на громадських засадах у відповідності із затвердженими Президією Положеннями та виконують рішення Конференції під керівництвом Президії. До складу комісій входять голови, заступник голови і члени комісій.

4.10. Місцеві осередки ОРГАНІЗАЦІЇ – районі (міські) федерації, які є основою ОРГАНІЗАЦІЇ і утворюються за територіальним принципом в районах (містах) Одеської області за наявності не менш трьох індивідуальних та/або колективних членів. У кожній адміністративно-територіальній одиниці може бути утворен лише один місцевий осередок, який є членом ОРГАНІЗАЦІЇ.

Місцеві осередки у своїй діяльності керуються цим статутом та своїми Положеннями (статутами), які приймаються їх керівними органами і погоджуються Президією ОРГАНІЗАЦІЇ. Місцеві осередки зобов’язані протягом 10 днів направляти ОРГАНІЗАЦІЇ нотаріально посвідчені копії документів, що підтверджують зміни у їх структурі та/або персональному складі органів управління, а також зміни в Положенні (статуті) місцевого осередку.

Місцеві осередки реєструються згідно з передбаченим діючим законодавстом порядку.

5. К О Ш Т И ТА М А Й Н О О Р Г А Н І З А Ц І Ї

5.1. Для виконання статутних завдань і цілей ОРГАНІЗАЦІЯ може безпосередньо здійснювати необхідну господарську діяльність без мети отримання прибутку, а також господарську та іншу комерційну діяльність шляхом утворення госпрозрахункових підприємств та організацій із статусом юридичної особи, у порядку, встановленому законодавстом.

5.2. ОРГАНІЗАЦІЯ може мати у своїй власностi кошти та iнше майно, необхiдне для здiйснення своєї діяльності, а саме: земельні ділянки, будинки, споруди, обладнання, житловий фонд, технiку, засоби зв’язку, устаткування, транспорт, iнвентар, майно спортивного, оздоровчого і культурно-освiтнього призначення, кошти, акції, iншi цiннi папери та майно, необхiдне для матерiального забезпечення дiяльностi ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.3. Джерелами формування коштiв ОРГАНІЗАЦІЇ є:

- щомiсячнi та вступнi внески членiв ОРГАНІЗАЦІЇ;

- всi види добровiльних внескiв громадян, трудових колективiв, творчих спiлок, фондiв, громадських об’єднань, підприємств, установ та органiзацiй будь-яких форм власностi, безоплатна фiнансова допомога, грошові надходження від ФБУ, ФІБА та ФІБА-Європа;

- надходження вiд господарської дiяльностi заснованих ОРГАНІЗАЦІЄЮ госпрозрахун-кових підприємств, зареєстрованих в порядку, встановленому чинним законодавством;

- інші кошти, набуті з джерел, які не заборонені чинним законодавством.

5.4. Набуті у власність кошти та інше майно ОРГАНІЗАЦІЇ має право витрачати на:

- реалізацію регіональних спортивних програм ОРГАНІЗАЦІЇ;

- проведення обласних лиг, чемпіонатів області, Кубків, інших змагань та заходів;

- проведення конференцій, семінарів, нарад та організацію інших заходів ОРГАНІЗАЦІЇ відповідно до статуту;

- утримання виконавчого органу;

- розвиток матеріально-технічної бази баскетболу;

- видання друкарської продукції (методичної літератури, регламентуючих документів, програм), виготовлення таблиць, тиражування відеопродукції та ін.;

- виготовлення сувенірної продукції, атрибутики ОРГАНІЗАЦІЇ;

- соціально-правовий захист спортсменів, спортсменів-інвалидів, фахівців, ветеранів баскетболу;

- заохочення осіб, які внесли значний внесок в реалізацію цілей і завдань ОРГАНІЗАЦІЇ по попюлярізаціі баскетболу;

- організацію та проведення навчально-тренувальних зборів збірних команд Одеської області з баскетболу всіх вікових категорій, забезпечення участі цих команд у товариських та офіційних міжнародних змаганнях;

- всебічну фінансову підтримку спортивних організацій інвалідів, організацій дитячо-юнацького спорту;

- організацію і проведення інформаційного забезпечення та пропагування баскетболу, обласних, національних та міжнародних змагань з баскетболу;

- забезпечення організаційних і фінансових можливостей зацікавлених організацій, установ, фондів тощо в організації та проведенні різноманітних фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивних свят, міжнародних і національних змагань з баскетболу;

- інші цілі, передбачені статутом.

5.5. Грошовi кошти зберiгаються на рахунках ОРГАНІЗАЦІЇ в установах банкiв України.

5.6. ОРГАНІЗАЦІЯ та створені ними установи та організації зобов'язані вести оперативний, бухгалтерський та податковий облік, статистичну звітність та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6. А Т Р И Б У Т И К А О Р Г А Н І З А Ц І Ї

ОРГАНІЗАЦІЯ має печатку зі своїм найменуванням і символікою, штамп, фірмовий бланк, емблему, вимпел, знаки, жетони, медалі, грамоти, призи, пам’ятні відзнаки та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Президією. Символіка ОРГАНІЗАЦІЇ реєструється в установленому законодавстом порядку. ОРГАНІЗАЦІЯ може передавати свої права на використання власної символіки та інших атрибутів своїм членам чи клубам, які беруть участь у змаганнях, що організовуються ОРГАНІЗАЦІЄЮ.

7. З М I Н И Т А Д О П О В Н Е Н Н Я Д О С Т А Т У Т У

Змiни i доповнення до статуту затверджуються Конференцією членів ОРГАНІЗАЦІЇ та реєструються у передбаченому чинним законодавством України порядку.

8. П Р И П И Н Е Н Н Я Д I Я Л Ь Н О С Т I   О Р Г А Н І З А Ц І Ї

8.1. Припинення дiяльностi ОРГАНІЗАЦІЇ може вiдбуватися шляхом її реорганiзацiї або ліквідації та здійснюється за рiшенням Конференції членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

7.3. Лiквiдацiя ОРГАНІЗАЦІЇ проводиться за рiшенням Конференції або суду. Лiквiдацiя проводиться призначеною Конференцією лiквiдацiйною комісією, а у разi ліквідації ОРГАНІЗАЦІЇ за рiшенням суду - лiквiдацiйною комісією, що призначається цим органом.

7.4. Лiквiдацiйна комiсiя оцінює наявне майно ОРГАНІЗАЦІЇ, виявляє його дебiторiв та кредиторiв i розраховується з ними, вживає заходiв для оплати боргiв третiм особам, складає лiквiдацiйний баланс i подає його Конференції членів ОРГАНІЗАЦІЇ або органу, що призначив лiквiдацiйну комiсiю.

7.5. Кошти та iнше майно ОРГАНІЗАЦІЇ, в тому числi у випадку її ліквідації, не може бути розподiлене мiж членами ОРГАНІЗАЦІЇ та передається іншій організації відповідного типу або на пiдставi рiшення суду зараховуються до бюджету.

7.6. ОРГАНІЗАЦІЯ вважається ліквідованою з моменту виключення її з Єдиного державного реєстру.